• Chronimy Dzieci

   • Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę

   • Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę (dawniej Fundacja Dzieci Niczyje) od 1991 roku dąży do tego, by wszystkie dzieci miały bezpieczne dzieciństwo i były traktowane z poszanowaniem ich godności i podmiotowości. Jest też twórcą programu Chrominy Dzieci, realizowanego w naszej placówce.

    Jeśli poszukują państwo wskówek,  wsparcia lub pomocy zapraszamy na stronę fundacji:

   • Założenia programu

   • Celem programu jest zapobieganie i przeciwdziałanie przemocy wobec dzieci przez wprowadzenie polityki ochrony dzieci w placówkach edukacyjnych i opiekuńczych oraz dostarczenie tym placówkom oferty i narzędzi podnoszenia kompetencji personelu, rodziców i opiekunów w zakresie ochrony dzieci przed krzywdzeniem. Realizacja programu uwzględnia również dostarczenie dzieciom wiedzy na temat unikania zagrożeń oraz możliwości uzyskania pomocy i wsparcia w trudnych sytuacjach życiowych.

     Ideą programu jest przyznawanie certyfikatu „Chronimy Dzieci" placówkom, które spełniają wysoki poziom standardów ochrony dzieci oraz oferują wysoką jakość programów ochrony dzieci przez krzywdzeniem.

    Nasze przedszkole uczestniczy w programie Chronimy Dzieci od 8 października 2010 roku.

   • Standardy

   • Realizacja programu Chronimy Dzieci przez placówkę oznacza, m.in. że:

    • placówka posiada ustalone i spisane procedury interwencji w przypadku podejrzenia krzywdzenia dziecka
    • placówka chroni dane osobowe i wizerunek dziecka
    • placówka dba o bezpieczny dostęp dzieci do internetu
    • placówka posiada ustalone i spisane relacje na linii dziecko-pracownik personelu
    • pracownicy placówki są sprawdzani pod kątem niekaralności za przestępstwa z użyciem przemocy na szkodę małoletniego
    • pracownicy są przeszkoleni z zakresu rozpoznawania symptomów krzywdzenia dzieci i wiedzą jak na nie reagować
    • placówka oferuje dzieciom i rodzicom edukację na temat ochrony dzieci przed krzywdzeniem

   • Placówki udzielające wsparcia

    • Centrum Pomocy Dzieciom Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę

    Przybyszewskiego 20/24

    01-849 Warszawa

    tel. (22) 826 88 62

    e-mail: cpd@fdds.pl

    www.fdds.pl

     

    Placówka udziela pomocy dzieciom – ofiarom przemocy fizycznej, przemocy psychicznej, wykorzystywania seksualnego, zaniedbania. Placówka współpracuje z lekarzami: psychiatrą i psychiatra dziecięcym. Placówka dysponuje pokojem przesłuchań dzieci.

     

    • Poradnia Psychoterapii Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie

    Belgijska 4

    02-511 Warszawa

    tel. (022) 845 12 12

    e-mail: belgijskaprzemoc@neostrada.pl

     

    Placówka udziela pomocy dzieciom – świadkom przemocy w rodzinie, ofiarom przemocy fizycznej, przemocy psychicznej, zaniedbania. Placówka współpracuje z lekarzem psychiatrą.

     

    • Komitet Ochrony Praw Dziecka

    Oleandrów 6, III piętro

    00-629 Warszawa

    tel. (022) 626 94 19

    e-mail: kopd@kopd.pl

    www.kopd.pl

     

    Placówka udziela pomocy dzieciom – ofiarom przemocy fizycznej, przemocy psychicznej, wykorzystywania seksualnego, zaniedbania. Placówka dysponuje pokojem przesłuchań dzieci.


    • Młodzieżowy Ośrodek Psychologiczny

    Boryszewska 4

    00-781 Warszawa

    Tel. (022) 646-57-25

    www.mop-poradnia.pl

     

    Placówka udziela pomocy dzieciom i młodzieży – ofiarom przemocy fizycznej, przemocy psychicznej, wykorzystywania seksualnego, zaniedbania. Placówka współpracuje z lekarzem psychiatrą.


    • Stowarzyszenie ASLAN

    Ul. Nowolipie 17

    00-150 Warszawa

    Tel. (022) 636-49-04

    Faks (022) 636-49-12

    e-mail: stowarzyszenie.aslan@wp.pl

    www.aslan.org.pl

     

    Placówka udziela pomocy dzieciom i młodzieży w wieku od 7 do 24 lat. Zajmuje się ofiarami przemocy fizycznej, przemocy psychicznej, zaniedbania.

     

    • Stowarzyszenie OPTA

    Marszałkowska 85 lok. 34

    00-683 Warszawa

    tel.: (0-22) 424 09 89

    tel./fax: (0-22) 622 52 52

    e-mail: biuro@opta.org.pl

    www.opta.org.pl

     

    Placówka udziela pomocy dzieciom – ofiarom przemocy fizycznej, przemocy psychicznej, zaniedbania, młodzieży uzależnionej od alkoholu, narkotyków oraz komputera/ Internetu. Ośrodek współpracuje z psychiatrą dziecięcym.

     

    • Ośrodek Profilaktyki i Pomocy Psychologicznej dla Dzieci i Młodzieży “Pępek”

    Złota 7/21

    00-019 Warszawa

    tel./faks (0-22) 828 21 99

    e-mail: osrodek.pepek@wp.pl

    www.etoh.edu.pl

     

    Działalność ośrodka jest kierowana do dzieci i młodzieży z rodzin z problemem alkoholowym. Ośrodek prowadzi systematyczną współpracę ze szkołą, ośrodkiem pomocy społecznej, kuratorium oświaty, sądem.

     

    • Lokalny ośrodek wsparcia dla ofiar przestępstw

    ul . Zwierzyniecka 8 a

    00-719 Warszawa

    Tel. 0 504 381 916

    www.lowwarszawa.republika.pl

    e-mail: low.warszawa@gmail.com

    Placówka udziela pomocy dzieciom – ofiarom przemocy fizycznej, przemocy psychicznej, wykorzystywania seksualnego, zaniedbania.

     

    • Stowarzyszenie Otwarte Drzwi

    Targowa 82

    03-448 Warszawa

    Tel. (022) 619 85 01

    e-mail: stowarzyszenie@otwartedrzwi.pl

    www.otwartedrzwi.pl

     

    Placówka udziela pomocy dzieciom – ofiarom zaniedbania.

     

    • Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 21 (Białołęka)

    Marywilska 44

    03-042 Warszawa

    Tel. 22 814 10 61

    Placówka udziela pomocy dzieciom, młodzieży, rodzicom lub opiekunom prawnym oraz nauczycielom.

     

    • Ośrodek pomocy społecznej dzielnicy Białołęka m.st. Warszawy

    Marywilska 44C

    03-042 Warszawa

    Tel. 22 614 70 00

    oraz

    Van Gogha 7

    03-188 Warszawa

    Tel. 22 300 20 43

     

    Placówki udzielają pomocy osobom dorosłym i rodzinie

     

    • Specjalistyczna Poradnia Rodzinna Dzielnicy Bielany m. st. Warszawy

    Al. Zjednoczenia 11

    01-829 Warszawa

    Tel. (022) 864 73 06

     

    Placówka udziela pomocy dzieciom – świadkom przemocy w rodzinie, ofiarom przemocy fizycznej, przemocy psychicznej, zaniedbania.

     

    • Punkt Informacyjno – Konsultacyjny

    Woronicza 30

    02-640 Warszawa

    tel. (022) 646 82 99

    Placówka udziela pomocy dzieciom – ofiarom przemocy fizycznej, przemocy psychicznej, zaniedbania. Placówka współpracuje z lekarzem psychiatrą 

     

    • Punkt Informacyjno – Konsultacyjny

    Waszyngtona 126

    04-076 Warszawa

    Tel. (022) 671 51 41, 818 00 00

     

    Placówka udziela pomocy dzieciom i młodzieży – ofiarom przemocy fizycznej, przemocy psychicznej, wykorzystywania seksualnego, zaniedbania.

     

     

   • Polityka Ochrony Dzieci

   • W przedszkolu stworzyliśmy i realizujemy Politykę Ochrony Dzieci.


     

    Preambuła

    Wszystkim działaniom podjętym przez pracowników Przedszkola nr 331 „U Słonia Szczęściarza” przyświeca troska o bezpieczeństwo  i ochronę dobra dziecka, ze szczególnym zwróceniem uwagi na jego potrzeby.Każde działanie pracowników, praktykantów i wolontariuszy oparte jest na obowiązującym prawie i wewnętrznych przepisach przedszkola.

     

    Rozdział I

    Objaśnienie terminów

    Przez pracownika przedszkola rozumie się każdą osobę zatrudnioną na podstawie umowy o pracę lub umowy zlecenia.

    Przez dziecko rozumie się każdą osobę do ukończenia 18 roku życia.

    Przez opiekuna dziecka rozumie się osobę uprawioną do reprezentowania dziecka.

    Jako dane osobowe rozumie się wszystkie informacje dotyczące dziecka uczęszczającego do przedszkola.

    Przez krzywdzenie dziecka rozumie się popełnienie czynu zabronionego na szkodę dziecka przez jakąkolwiek osobę, w tym pracownika przedszkola.

    Rozdział II

    Zasady ochrony danych osobowych

    Dane osobowe dziecka podlegają ochronie na zasadach określonych w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.

    Każde dziecko ma prawo do ochrony jego danych osobowych.

    Dane osobowe dziecka są przetwarzane, zgodnie z zadaniami wynikającymi  z ustawy o systemie oświaty i funkcjami statutowymi Przedszkola.

    Dane osobowe dzieci wykorzystywane są wyłącznie zgodnie z przeznaczeniem do którego zostały udostępnione.

    Opiekunom dzieci przysługuje wgląd do danych osobowych dziecka z możliwością ich zmiany.

    Przedszkole zapewnia środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę danych osobowych przed wglądem  osób nieupoważnionych, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.

    Pieczę nad dokumentami zawierającymi dane osobowe dzieci sprawuje Dyrektor Przedszkola.

    Do przetwarzania danych dzieci dopuszczane są tylko osoby uprawnione przez Dyrektora Przedszkola.

    Dane dziecka są wyłącznie udostępniane osobom i podmiotom uprawnionym na podstawie odrębnych przepisów.

    Osoby dopuszczone do przetwarzania danych zobowiązane są do zachowania w tajemnicy tych danych.

    Pracownik instytucji może wykorzystać informacje o dziecku w celach szkoleniowych lub edukacyjnych wyłącznie z zachowaniem anonimowości dziecka oraz w sposób uniemożliwiający identyfikacje dziecka.

    Pracownicy przedszkola nie udostępniają przedstawicielom mediów informacji o dzieciach i ich opiekunach.

    Pracownicy nie kontaktują przedstawicieli mediów z dziećmi.

    W uzasadnionych sytuacjach pracownik może skontaktować się z opiekunami dziecka i zapytać o zgodę na podanie danych kontaktowych osobom zainteresowanym.

    Rozdział III

    Zasady ochrony wizerunku dziecka

    Przedszkole zobowiązuje się do chronienia wizerunku dziecka.

    Upublicznienie wizerunku dziecka utrwalonego w jakiejkolwiek formie wymaga pisemnej zgody rodzica lub opiekuna prawnego.

    Rodzic lub opiekun prawny wyrażają pisemną zgodę na umieszczanie zdjęć dziecka na stronach internetowych przedszkola. i wykorzystywanie wizerunku dziecka w materiałach promocyjnych przedszkola. (załącznik nr 1)

    Zdjęcia z wizerunkiem dziecka używane są w przedszkolu jedynie w celu kształtowania lepszej orientacji oraz samodzielności dziecka i występują w następujących miejscach: salach przedszkolnych, łazience, szatni.

    Pracownik przedszkola nie może umożliwić przedstawicielom mediów utrwalania wizerunku dziecka na terenie instytucji bez pisemnej zgody rodzica lub opiekuna prawnego  dziecka.

    Jeżeli wizerunek dziecka stanowi jedynie szczegół całości takiej jak zgromadzenie, krajobraz, publiczna impreza, zgoda na utrwalanie wizerunku dziecka nie jest wymagana.

    Rozdział IV

    Zasady dostępu dzieci do Internetu

    Dzieci na terenie przedszkola nie mają dostępu do Internetu.

    W  momencie wprowadzenia możliwości korzystania przez dzieci z Internetu na terenie przedszkola  zostaną podjęte działania  zabezpieczające dzieci przed dostępem do treści,  które mogą stanowić zagrożenie dla ich prawidłowego rozwoju.

    Przedszkole zapewnia dzieciom udział w zajęciach edukacyjnych, mających na celu rozpoznawania zagrożeń w Internecie.

    Przedszkole przekazuje rodzicom informacje na temat zagrożeń dzieci w Internecie.

    Rozdział V

    Zasady bezpiecznych relacji na linii personel-dziecko

    W przedszkolu został ustalony katalog działań niedozwolonych w kontaktach z dzieckiem. Wyżej wymieniony katalog stanowi załącznik do Polityki Ochrony Dzieci. (załącznik nr 2)

    W przedszkolu został ustalony katalog nagród i konsekwencji nieprzestrzegania ustalonych zasad. Katalog stanowi załącznik do Polityki Ochrony Dzieci. (załącznik nr 3)

    Wszyscy pracownicy przedszkola znają zasady bezpiecznego kontaktu na linii personel- dziecko i są zobowiązani do ich przestrzegania. 

    Rozdział VI

    Procedury interwencji w przypadku krzywdzenia dziecka

    W przypadku uzyskania informacji o krzywdzeniu dziecka pracownik ma obowiązek sporządzenia notatki służbowej i przekazania jej Dyrektorowi palcówki.

    Dyrektor powołuje zespół interwencyjny, w skład którego mogą wejść: psycholog, wychowawca dziecka, dyrektor, inni pracownicy mający wiedzę o krzywdzeniu dziecka lub o dziecku.

    Zadaniem zespołu interwencyjnego jest określenie sytuacji dziecka i stworzenie planu pomocy.

    Plan pomocy powinien zawierać:

    Działanie przedszkola w celu zapewnienia dziecku bezpieczeństwa  (w tym również zgłoszenia podejrzenia do odpowiedniej instytucji).

    Wsparcie, jakie zaoferuje przedszkole dziecku.

    Skierowanie dziecka do specjalistycznej placówki pomocy, jeśli zaistnieje taka potrzeba.

    Dyrektor przedszkola wzywa opiekunów dziecka, którego krzywdzenie jest podejrzewane i informuje ich o podejrzeniach.

    Opiekunom przedstawiany jest plan pomocy dziecku z zaleceniem współpracy przy jego realizacji.

    W przypadkach, gdy doszło do popełnienia przestępstwa, Dyrektor informuje opiekunów o obowiązku zgłoszenia  podejrzenia krzywdzenia do odpowiedniej instytucji.

    Po poinformowaniu opiekunów Dyrektor przedszkola składa zawiadomienie o podejrzeniu przestępstwa do prokuratury/ policji/wniosek o wgląd w sytuacje dziecka do sądu rodzino-opiekuńczego lub NK-A do przewodniczącego zespołu interdyscyplinarnego w ramach procedury „Niebieskie Karty”

    Dalszy tok postępowania leży w kompetencjach instytucji wskazanych w punkcie poprzedzającym

    Z przebiegu interwencji sporządza się kartę interwencji (załącznik nr 3)

    Kartę załącza się do kary obserwacji dziecka.

    Wszyscy pracownicy instytucji i inne osoby, które w związku z wykonywaniem obowiązków służbowych podjęły informację o krzywdzeniu dziecka lub informacje z tym związane, są zobowiązane do zachowania tych informacji w tajemnicy, wyłączając informacje przekazywane uprawnionym instytucjom w ramach działań interwencyjnych.

    W przypadku uzyskania informacji o krzywdzeniu dziecka pracownik ma obowiązek sporządzenia notatki służbowej i przekazania jej Dyrektorowi palcówki.

    Dyrektor powołuje zespół interwencyjny, w skład którego mogą wejść: psycholog, wychowawca dziecka, dyrektor, inni pracownicy mający wiedzę o krzywdzeniu dziecka lub o dziecku.

    Zadaniem zespołu interwencyjnego jest określenie sytuacji dziecka i stworzenie planu pomocy.

    Plan pomocy powinien zawierać:

    Działanie przedszkola w celu zapewnienia dziecku bezpieczeństwa  (w tym również zgłoszenia podejrzenia do odpowiedniej instytucji).

    Wsparcie, jakie zaoferuje przedszkole dziecku.

    Skierowanie dziecka do specjalistycznej placówki pomocy, jeśli zaistnieje taka potrzeba.

    Dyrektor przedszkola wzywa opiekunów dziecka, którego krzywdzenie jest podejrzewane i informuje ich o podejrzeniach.

    Opiekunom przedstawiany jest plan pomocy dziecku z zaleceniem współpracy przy jego realizacji.

    W przypadkach, gdy doszło do popełnienia przestępstwa, Dyrektor informuje opiekunów o obowiązku zgłoszenia  podejrzenia krzywdzenia do odpowiedniej instytucji.

    Po poinformowaniu opiekunów Dyrektor przedszkola składa zawiadomienie o podejrzeniu przestępstwa do prokuratury/ policji/wniosek o wgląd w sytuacje dziecka do sądu rodzino-opiekuńczego lub NK-A do przewodniczącego zespołu interdyscyplinarnego w ramach procedury „Niebieskie Karty”

    Dalszy tok postępowania leży w kompetencjach instytucji wskazanych w punkcie poprzedzającym

    Z przebiegu interwencji sporządza się kartę interwencji (załącznik nr 3)

    Kartę załącza się do kary obserwacji dziecka.

    Wszyscy pracownicy instytucji i inne osoby, które w związku z wykonywaniem obowiązków służbowych podjęły informację o krzywdzeniu dziecka lub informacje z tym związane, są zobowiązane do zachowania tych informacji w tajemnicy, wyłączając informacje przekazywane uprawnionym instytucjom w ramach działań interwencyjnych.

     

    Procedury interwencji w przypadku krzywdzenia dziecka przez pracownika przedszkola

    Osoba, która zauważyła, że jakiekolwiek dziecko jest krzywdzone przez pracownika przedszkola zobowiązana jest niezwłocznie powiadomić o tym dyrektor przedszkola,  a w przypadku jego nieobecności osobę go zastępującą, oraz  sporządzić notatkę służbową zawierającą dokładny opis zaistniałej sytuacji.

    Dyrektor wzywa na rozmowę pracownika w sprawie, którego została sporządzona notatka. W rozmowie oprócz wyżej wymienionych osób uczestniczy psycholog lub inna osoba z zespołu interwencyjnego.

    Dyrektor sporządza notatkę służbową zawierającą przebieg rozmowy, listę osób w niej uczestniczących, a także wnioski i postanowienia.

    W przypadku potwierdzenia podejrzenia, że fakt krzywdzenia miał miejsce, na wniosek dyrektora  następuje wszczęcie postępowania zmierzające do ukarania pracownika karą porządkową lub dyscyplinarną.

     W przypadkach, gdy doszło do popełnienia przestępstwa, Dyrektor przedszkola składa zawiadomienie o podejrzeniu przestępstwa do prokuratury/ policji/ .

    W przypadku gdy podejrzenie krzywdzenia zgłosili opiekunowie dziecka, dyrektor obligatoryjnie  powołuje  zespół. Zespół interwencyjny wzywa opiekunów dziecka na spotkanie wyjaśniające, podczas którego może zaproponować opiekunom zdiagnozowanie zgłaszanego podejrzenia w zewnętrznej, bezstronnej instytucji. Ze spotkania sporządza się protokół.

    Osoba, która zauważyła, że jakiekolwiek dziecko jest krzywdzone przez pracownika przedszkola zobowiązana jest niezwłocznie powiadomić o tym dyrektor przedszkola,  a w przypadku jego nieobecności osobę go zastępującą, oraz  sporządzić notatkę służbową zawierającą dokładny opis zaistniałej sytuacji.

    Dyrektor wzywa na rozmowę pracownika w sprawie, którego została sporządzona notatka. W rozmowie oprócz wyżej wymienionych osób uczestniczy psycholog lub inna osoba z zespołu interwencyjnego.

    Dyrektor sporządza notatkę służbową zawierającą przebieg rozmowy, listę osób w niej uczestniczących, a także wnioski i postanowienia.

    W przypadku potwierdzenia podejrzenia, że fakt krzywdzenia miał miejsce, na wniosek dyrektora  następuje wszczęcie postępowania zmierzające do ukarania pracownika karą porządkową lub dyscyplinarną.

     W przypadkach, gdy doszło do popełnienia przestępstwa, Dyrektor przedszkola składa zawiadomienie o podejrzeniu przestępstwa do prokuratury/ policji/ .

    W przypadku gdy podejrzenie krzywdzenia zgłosili opiekunowie dziecka, dyrektor obligatoryjnie  powołuje  zespół. Zespół interwencyjny wzywa opiekunów dziecka na spotkanie wyjaśniające, podczas którego może zaproponować opiekunom zdiagnozowanie zgłaszanego podejrzenia w zewnętrznej, bezstronnej instytucji. Ze spotkania sporządza się protokół.

    Rozdział VII

    Procedura postępowania w trakcie wydawania dziecka z przedszkola

    Dziecko powinno być odbierane z przedszkola przez rodziców/ rodziców zastępczych/ prawnych opiekunów lub pisemnie upoważnioną przez nich osobę, zapewniającą dziecku pełne bezpieczeństwo.

    Osobom bez pisemnego upoważnienia złożonego osobiście przez rodziców/ rodziców zastępczych/ prawnych opiekunów dziecka lub osobom nietrzeźwym,  dziecko nie będzie wydawane.

    Każdorazowa próba odebrania dziecka z przedszkola przez nietrzeźwego rodzica/rodzica zastępczego/ prawnego opiekuna dziecka lub inną osobę  musi być zgłoszona do Dyrektora przedszkola.

    Powtarzający się fakt próby odebrania dziecka przez osobę będącą w stanie nietrzeźwym będzie w konsekwencji zgłoszony do OPS w celu zainteresowania się  sytuacją rodzinną dziecka.

    W przypadku nieodebrania dziecka z przedszkola do godziny zamknięcia przedszkola lub próby odebrania przez osobę w stanie nietrzeźwym, nauczyciel niezwłocznie powiadamia rodziców/prawnych opiekunów lub inną upoważnioną osobę  o zaistniałym fakcie i oczekuje z dzieckiem na jej przybycie.

    W przypadku wyczerpania wszelkich możliwości skontaktowania się z  osobami uprawnionymi do odbierania dziecka, lub odmowie  odebrania  dziecka, nauczyciel kontaktuje się z Dyrektorem.  Następnie kontaktuje się z Komisariatem Policji w celu poinformowania o braku możliwości zapewnienia dziecku opieki.

    Wszystkie działania nauczyciela związane z opisaną procedurą powinny być wykonywane dyskretnie i ze szczególną troską o komfort psychiczny dziecka i poszanowanie godności osobistej wychowanka oraz jego rodziny.

    W przypadku próby odebrania dziecka przez rodzica mającego wyrokiem sądu ograniczone prawa rodzicielskie niezwłocznie powiadamia się drugiego rodzica lub opiekuna prawnego.

    Rozdział VIII

    Monitoring stosowania Polityki

    Polityka ochrony dzieci dotyczy wszystkich pracowników przedszkola.

    Wszyscy pracownicy Przedszkola podpisują oświadczenie mówiące o zapoznaniu się z polityka ochrony dzieci i przyjęciem jej do realizacji (załącznik nr 3).

    Przedszkole monitoruje swoich pracowników w celu zapobiegania krzywdzeniu dzieci.

    Każdy z pracowników podpisuje oświadczenie o niekaralności za przestępstwa seksualne oraz przestępstwa z użyciem przemocy na szkodę małoletniego (załącznik nr 4).

    Dyrektor Przedszkola wyznacza osobę odpowiedzialną za monitorowanie realizacji Polityki bezpieczeństwa w przedszkolu.

    Każdy pracownik może zgłaszać zmiany do Polityki i wskazywać naruszenie Polityki w przedszkolu.

    Osoba odpowiedzialna za monitorowanie Polityki przeprowadza co pół roku ankietę monitorującą poziom realizacji Polityki (załącznik nr 5), opracowuje ankiety, a wnioski przedstawi Dyrektorowi przedszkola.

    Dyrektor/ rada pedagogiczna wprowadza zmiany do Polityki i przedstawia je pracownikom.

    Rozdział IX

    Przepisy końcowe

    Polityka wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.