• Dyżur wakacyjny

    • UWAGA! W tym roku nasze przedszkole pełni dyżur wakacyjny w okresie od 10.08.2020r. do 31.08.2020r.

    • ZE WZGLĘDU NA PRZEWIDYWANE PRACE REMONTOWE NA TERENIE PRZEDSZKOLA DYŻUR BĘDZIE SIĘ ODBYWAŁ W PRZEDSZKOLU NR 179 "POZYTYWNKA", PRZY ULICY JAROCIŃSKIEJ 12/14.


   • Na stronie Biura Edujkacji został opublikowany  wykaz przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych dyżurujących w okresie lipiec – sierpień 2020 r.  Link do strony poniżej.

   • Harmonogram zapisów na dyżury wakacyjne


    Data

    Etap zapisów/czynność rodzica

    od

    do

     

    23 marca

    od godz. 8.00

     

    7 kwietnia

    do godz. 15.00

    Składanie wniosków o wydanie hasła dostępu
    do konta dziecka w systemie elektronicznego zapisu.

    Formularze wniosków będą wydawane
    w przedszkolach i szkołach oraz dostępne
    na internetowej stronie zapisów.

    23 marca

     

    7 kwietnia

    do godz. 15.00

    Wydawanie rodzicom haseł dostępu do konta
    w elektronicznym systemie zapisu.

    25 marca
    od godz. 9.00

     7 kwietnia
    do godz. 24.00

    Rejestracja wniosków w systemie

     

    25 marca
    od godz. 9.00

    8 kwietnia
    do godz. 15.00

    Złożenie podpisanego wniosku w przedszkolu/szkole pierwszego wyboru.

     

     

    27 kwietnia

    godz. 12.00

    Informacja o zakwalifikowaniu dziecka

    Informacja będzie dostępna w elektronicznym systemie zapisów oraz przedszkolu/ szkole, do której dziecko zostanie zakwalifikowane. Informacja zostanie
    również przesłana rodzicom/ prawnym opiekunom
    na adresy e-mail.

     

    28 kwietnia

     

     

    11 maja

    Potwierdzenie korzystania z miejsca w przedszkolu /oddziale przedszkolnym, do którego dziecko zostało zakwalifikowane  – wniesienie opłaty za żywienie.

     

    14 maja

    godz. 12.00

     

    Informacja o przyjęciu dziecka

    Informacja będzie dostępna w elektronicznym systemie zapisów oraz przedszkolu/ szkole, do której dziecko zostanie przyjęte.

    Elektroniczne postępowanie uzupełniające

    14 maja

    godz. 13.00

    Opublikowanie wykazu wolnych miejsc na stronie elektronicznego systemu zapisów.

    14 maja
    od godz. 13.00

     18 maja
    do godz. 24.00

    Rejestracja wniosków w systemie

    14 maja
    od godz. 13.00

    19 maja
    do godz. 16.00

    Złożenie podpisanego wniosku w przedszkolu/szkole pierwszego wyboru.

    25 maja

    godz. 12.00

     

    Informacja o zakwalifikowaniu dziecka

    Informacja będzie dostępna w elektronicznym systemie zapisów oraz przedszkolu/ szkole, do której dziecko zostanie zakwalifikowane. Informacja zostanie
    również przesłana rodzicom/ prawnym opiekunom
    na adresy e-mail.

     

    26 maja

     

     

    8 czerwca

    Potwierdzenie korzystania z miejsca w przedszkolu /oddziale przedszkolnym, do którego dziecko zostało zakwalifikowane  – wniesienie opłaty za żywienie.


    12 czerwca

     

     

    Informacja o przyjęciu dziecka

    Informacja będzie dostępna w elektronicznym systemie zapisów oraz przedszkolu/ szkole, do której dziecko zostanie przyjęte.

    15 czerwca

    godz. 13.00

    Aktualizacja wykazu wolnych miejsc na stronie elektronicznego systemu zapisów.
    Rodzice mogą bezpośrednio zgłosić się do dyżurującej placówki, która dysponuje wolnymi miejscami.

     

     

    • Zasady zapisów na dyżury wakacyjne

    • Przedszkole/ oddział przedszkolny w szkole, jako placówka nieferyjna, funkcjonuje przez cały rok, z wyjątkiem przerw ustalonych przez organ prowadzący - § 12 ust. oraz § 18 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 29 lutego 2019 r. w sprawie szczegółowej organizacji publicznych szkół i publicznych przedszkoli (Dz. U. poz. 502).

     Przerwy w działalności przedszkola/oddziału przedszkolnego w szkole w okresie wakacyjnym związane są z prowadzonymi pracami remontowo -modernizacyjnymi oraz prawem nauczycieli do urlopu wypoczynkowego. Dzieci mają zapewnione w tym czasie miejsce w innym przedszkolu/oddziale przedszkolnym w szkole, w dzielnicy.

     Opieka wakacyjna w każdym z dyżurujących przedszkoli/oddziałów przedszkolnych w szkołach będzie sprawowana przez co najmniej 3 tygodnie.

     Opieka wakacyjna będzie organizowana w 8 turnusach.

      Turnus

     Okres

     I

     1 lipca – 10 lipca

     II

     13 lipca – 17 lipca

     III

     20 lipca – 24 lipca

     IV

     27 lipca – 31 lipca

     V

     3 sierpnia – 7 sierpnia

     VI

     10 sierpnia – 14 sierpnia

     VII

     17 sierpnia – 21 sierpnia

     VIII

     24 sierpnia – 31 sierpnia

     I.     Zasady ogólne

     1.    Z opieki wakacyjnej mogą skorzystać wyłącznie dzieci uczęszczające do przedszkoli
     i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez
     m.st. Warszawę oraz przedszkoli biorących udział we wspólnej z miastem rekrutacji.

     2.    Zapisy na dyżur prowadzi się z wykorzystaniem systemu elektronicznego - obowiązują te same zasady, terminy i kryteria zapisów.

     3.    We wniosku o przyjęcie dziecka na dyżur wakacyjny można wskazać dowolną liczbę przedszkoli/oddziałów przedszkolnych.

     4.    Pierwszeństwo w przyjęciu mają dzieci uczęszczające do danego przedszkola/oddziału przedszkolnego, a następnie dzieci z innych przedszkoli
     i oddziałów przedszkolnych w dzielnicy.
     Na wolne miejsca przyjmowane są dzieci z przedszkoli i oddziałów przedszkolnych z innych dzielnic.

     II.          Dostęp do systemu zapisów

     1.    Dostęp do systemu zapisów możliwy jest za pomocą:

     §  hasła wydanego przez dyrektora przedszkola/szkoły, po złożeniu przez rodziców/prawnych opiekunów wniosku o jego wydanie.

     lub

     §  hasła utworzonego przez rodziców/prawnych opiekunów w elektronicznym systemie rekrutacji do przedszkoli/oddziałów przedszkolnych lub klas pierwszych
     na rok szkolny 2020/2021.

      

     Przy logowaniu się do systemu zapisów i systemu rekrutacji obowiązuje to samo hasło.

     2.    Po zalogowaniu się w systemie rodzice/prawni opiekunowie:

     §  uzupełniają dane dziecka,

     §  wskazują:

     -        turnusy w kolejności chronologicznej od turnusu najwcześniejszego,

     -       przedszkola/oddziały przedszkolne w każdym z wybranych turnusów
     w kolejności od najbardziej preferowanego,

     §  zapisują wniosek w systemie,

     §  wydrukowany i podpisany wniosek składają w przedszkolu/szkole pierwszego wyboru, tj. wskazanym na pierwszej pozycji w pierwszym z wybranych turnusów.

     3.    Rodzice/prawni opiekunowie, którzy nie korzystają z komputera i Internetu:

     §  pobierają wniosek w przedszkolu/szkole,

     §  wypełniają go odręcznie i po podpisaniu składają w przedszkolu/szkole pierwszego wyboru,

     §  informacje zawarte we wniosku wprowadza do systemu elektronicznego dyrektor przedszkola/szkoły.

     III.          Przyjęcie dziecka do przedszkola/ oddziału przedszkolnego zapewniającego opiekę wakacyjną

     1.    Kolejność przyjęć ustala dyrektor przedszkola/szkoły zgodnie z zasadami ujętymi
     w cz. I pkt 4.

     2.    W przypadku grupy kandydatów spełniających te same kryteria, ustalając kolejność przyjęć, dyrektor bierze pod uwagę przede wszystkim:

     -       wnioski dotyczące rodzeństw,

     -       miejsce przedszkola/szkoły na liście preferencji (w porządku od najbardziej do najmniej preferowanego).

     3.    Informacja o zakwalifikowaniu dziecka będzie dostępna w elektronicznym systemie zapisów w oraz przedszkolu/szkole, do której dziecko zostanie zakwalifikowane. Informacja o zakwalifikowaniu zostanie również przesłana rodzicom/ prawnym opiekunom na adresy e-mail przez nich wskazane, w terminie określonym
     w harmonogramie.

     4.    Warunkiem przyjęcia dziecka jest wniesienie opłaty za żywienie, w terminie 14 dni
     od dnia opublikowania informacji o zakwalifikowaniu, w wysokości i na rachunek wskazany przez dyrektora przedszkola/szkoły, do której dziecko zostało zakwalifikowane,

     - lub dostarczenie do placówki orgaznizującej opiekę wakacyjną (w terminie 14 dni
     od dnia opublikowania informacji o zakwalifikowaniu)
     zaświadczenia o zwolnieniu
     z opłat za żywienie z macierzystej szkoły lub zaświadczenia o finansowaniu posiłków
     przez OPS.

     5.    Brak uiszczenia opłaty lub niedostarczenie zaświadczenia we wskazanym terminie oznacza rezygnację z miejsca w przedszkolu/oddziale przedszkolnym w szkole, organizującym opiekę wakacyjną.

     6.    Po zakończeniu zapisów wykaz wolnych miejsc zostanie opublikowany
     w elektronicznym systemie, w terminach określonych w harmonogramie.

     7.    Rodzice/prawni opiekunowie dzieci mogą zgłosić się do dyżurującej placówki, która dysponuje wolnymi miejscami.

      


   • Poniżej link do wykazu kontaktów do koordynatorów dyżuru wakacyjnego w dzielnicach.

    • Biuro Edukacji