• Rekrutacja

   • Harmonogram rekrutacji do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych w roku szkolnym 2019/2020

   •  

    Data

    Etap rekrutacji/czynność rodzica

    od

    do

    Kontynuacja edukacji przedszkolnej

    13 lutego

    19 lutego
    godz. 16.00

    Złożenie deklaracji o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego w kolejnym roku szkolnym.

    Postępowanie rekrutacyjne do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych
    w szkołach podstawowych

    20 lutego

    godz. 13.00

    Udostępnienie w systemie rekrutacyjnym oferty przedszkoli i szkół podstawowych.

    20 lutego

    godz. 13.00

    7 marca

    godz. 20.00

    Rejestracja w systemie wniosków o przyjęcie.

    20 lutego

    godz. 13.00

     

    8 marca

    godz. 16.00

    Złożenie w przedszkolu/szkole pierwszego wyboru podpisanego wniosku o przyjęcie oraz dokumentów potwierdzających spełnianie kryteriów rekrutacyjnych.

    UWAGA

    1.     Kopię orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego wydanego ze względu na niepełnosprawność, poświadczoną za zgodność z oryginałem przez rodzica kandydata, należy złożyć w każdym przedszkolu  i szkole wskazanej na liście preferencji, w której wybrano oddziały integracyjne.

    2.     Kopię decyzji dyrektora szkoły podstawowej
    o odroczeniu obowiązku szkolnego, poświadczoną za zgodność z oryginałem przez rodzica kandydata,  należy złożyć w przedszkolu/szkole wskazanej na pierwszej pozycji na liście preferencji.

    10 kwietnia

    godz. 13.00

    Opublikowanie list dzieci zakwalifikowanych
    i niezakwalifikowanych.

    10 kwietnia

    godz. 13.00

    17 kwietnia

    do godz. 16.00

    Złożenie potwierdzenia woli zapisu dziecka
    w przedszkolu/szkole, do której dziecko zostało zakwalifikowane.

    24 kwietnia

    godz. 13.00

    Opublikowanie list dzieci przyjętych
    i nieprzyjętych

    Procedura odwoławcza

    od 24 kwietnia

    W terminie 7 dni od dnia opublikowania list dzieci przyjętych i nieprzyjętych rodzic może wystąpić
    do komisji rekrutacyjnej z wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia.

    W terminie 7 dni od dnia otrzymania uzasadnienia rodzic może wnieść do dyrektora przedszkola/szkoły odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej.

    Postępowanie uzupełniające do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych
    w szkołach podstawowych

    6 czerwca

    godz. 16.00

    Opublikowanie w systemie rekrutacyjnym wykazu wolnych miejsc.

    6 czerwca

    godz. 16.00

    12 czerwca

    godz. 20.00

    Rejestracja w systemie wniosków o przyjęcie.

    6 czerwca

     

    13 czerwca

    godz. 16.00

    Złożenie w przedszkolu/szkole pierwszego wyboru podpisanego wniosku o przyjęcie oraz dokumentów potwierdzających spełnianie kryteriów rekrutacyjnych.

    UWAGA

    1.     Kopię orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego wydanego ze względu na niepełnosprawność, poświadczoną za zgodność z oryginałem przez rodzica kandydata, należy złożyć w każdym przedszkolu  i szkole wskazanej na liście preferencji, w której wybrano oddziały integracyjne.

    2.     Kopię decyzji dyrektora szkoły podstawowej
    o odroczeniu obowiązku szkolnego, poświadczoną za zgodność z oryginałem przez rodzica kandydata,  należy złożyć w przedszkolu/szkole wskazanej na pierwszej pozycji na liście preferencji.

    18 czerwca

    godz. 13.00

    Opublikowanie list dzieci zakwalifikowanych
    i niezakwalifikowanych.

    18 czerwca

    godz. 13.00

     

    25 czerwca

    godz. 16.00

    Złożenie potwierdzenia woli zapisu dziecka
    w przedszkolu/szkole, do której dziecko zostało zakwalifikowane.

    26 czerwca

    godz. 13.00

    Opublikowanie list dzieci przyjętych
    i nieprzyjętych.

    od 26 czerwca

    Procedura odwoławcza.

    30 sierpnia

    Opublikowanie w systemie rekrutacyjnym wykazu wolnych miejsc.

     

   • Zwiedzanie przedszkola w okresie rekrutacji połączone ze spotkaniem z Dyrektorem

    20.02.2019r. godzina 17.30

    27.02.2019r. godzina 16.30

    06.03.2019r. godzina 16.30

  • Zasady oraz kryteria rekrutacji do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych dostępne są na stronie Biura Edukacji. Link do strony poniżej.