• Rekrutacja

      • Zwiedzanie przedszkola połączone ze spotkaniem z Dyrektorem

      • Terminy spotkań 3.03.2020; 10.03.2020; 17.03.2020 godz. 17.00


      • Harmonogram rekrutacji do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych w roku szkolnym 2020/2021


      • Data

       Etap rekrutacji/czynność rodzica

       od

       do

       Kontynuacja edukacji przedszkolnej

       25 lutego

       2 marca
       godz. 16.00

       Złożenie deklaracji o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego w kolejnym roku szkolnym.

       Postępowanie rekrutacyjne do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych
       w szkołach podstawowych

       3 marca

       godz. 13.00

       Udostępnienie w systemie rekrutacyjnym oferty przedszkoli i szkół podstawowych.

       3 marca

       godz. 13.00

       19 marca

       godz. 20.00

       Rejestracja w systemie wniosków o przyjęcie.

       3 marca

       godz. 13.00

        

       20 marca

       godz. 16.00

       Złożenie w przedszkolu/szkole pierwszego wyboru podpisanego wniosku o przyjęcie oraz dokumentów potwierdzających spełnianie kryteriów rekrutacyjnych.

       UWAGA

       1.     Kopię orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego wydanego ze względu na niepełnosprawność, poświadczoną za zgodność z oryginałem przez rodzica kandydata, należy złożyć w każdym przedszkolu i szkole wskazanej na liście preferencji, w której wybrano oddziały integracyjne.

       2.     Kopię decyzji dyrektora szkoły podstawowej
       o odroczeniu obowiązku szkolnego, poświadczoną za zgodność z oryginałem przez rodzica kandydata,  należy złożyć w przedszkolu/szkole wskazanej na pierwszej pozycji na liście preferencji.

       23 kwietnia

       godz. 13.00

       Opublikowanie list dzieci zakwalifikowanych
       i niezakwalifikowanych.

       23 kwietnia

       godz. 13.00

       29 kwietnia

       do godz. 16.00

       Potwierdzenie woli zapisu dziecka
       do przedszkola/szkoły, do której zostało zakwalifikowane.

       4 maja

       godz. 13.00

       Opublikowanie list dzieci przyjętych
       i nieprzyjętych

       Procedura odwoławcza

       od 4 maja

       W terminie 7 dni od dnia opublikowania list dzieci przyjętych i nieprzyjętych rodzic może wystąpić
       do komisji rekrutacyjnej z wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia.

       W terminie 7 dni od dnia otrzymania uzasadnienia rodzic może wnieść do dyrektora przedszkola/szkoły odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej.

       Postępowanie uzupełniające do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych
       w szkołach podstawowych

       18 czerwca

       godz. 16.00

       Opublikowanie w systemie rekrutacyjnym wykazu wolnych miejsc.

       18 czerwca

       godz. 16.00

       23 czerwca

       godz. 20.00

       Rejestracja w systemie wniosków o przyjęcie.

       18 czerwca

        

       24 czerwca

       godz. 15.00

       Złożenie w przedszkolu/szkole pierwszego wyboru podpisanego wniosku o przyjęcie oraz dokumentów potwierdzających spełnianie kryteriów rekrutacyjnych.

       UWAGA

       1.     Kopię orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego wydanego ze względu na niepełnosprawność, poświadczoną za zgodność z oryginałem przez rodzica kandydata, należy złożyć w każdym przedszkolu  i szkole wskazanej na liście preferencji, w której wybrano oddziały integracyjne.

       2.     Kopię decyzji dyrektora szkoły podstawowej
       o odroczeniu obowiązku szkolnego, poświadczoną za zgodność z oryginałem przez rodzica kandydata,  należy złożyć w przedszkolu/szkole wskazanej na pierwszej pozycji na liście preferencji.

       26 czerwca

       godz. 13.00

       Opublikowanie list dzieci zakwalifikowanych
       i niezakwalifikowanych.

       26 czerwca

       godz. 13.00

        

       1 lipca

       godz. 16.00

       Potwierdzenie woli zapisu dziecka
       do przedszkola/szkoły, do której zostało zakwalifikowane.

       2 lipca

       godz. 13.00

       Opublikowanie list dzieci przyjętych
       i nieprzyjętych.

       od 2 lipca

       Procedura odwoławcza.

       31 sierpnia

       Opublikowanie w systemie rekrutacyjnym wykazu wolnych miejsc.

        

        

     • Więcej informacji o kryteriach i zasadach rekrutacji na stronie internetowej Biura Edukacji. Link poniżej.