• Deklaracja dostępności

    • Podmiot: Przedszkole nr 331 „U Słonia Szczęściarza”

    • Dane teleadresowe:
     Przedszkole nr 331 „U Słonia Szczęściarza”
     ul. Szaserów 61 A
     04-311 Warszawa
     tel.  +48 22 610 52 12

     Data publikacji strony internetowej: 04.12.2018r.

     Data ostatniej istotnej aktualizacji strony internetowej: 04.12.2018r.

     Data ostatniej aktualizacji Deklaracji dostępności: 26.01.2020r.

      

      

     Informacja o dostępności

     Serwis www.przedszkole331.edupage.org jest stroną informacyjną. Zabiera zbiór informacji o przedszkolu i jego historii, aktualnych wydarzeniach oraz ofercie edukacyjnej.

      

     Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu następujących niezgodności:

     • brak opisów alternatywnych i tytułów dla zdjęć i grafik,
     • dokumenty PDF nie są poprawnie odczytywane przez programy dla osób niewidzących,
     • serwis nie zawiera skrótów klawiaturowych.

     Wersja mobilna serwisu

     Serwis można przeglądać na ekranach urządzeń mobilnych, takich jak telefony komórkowe i tablety. Moduły strony są automatycznie dostosowywane do rozdzielczości ekranu urządzenia mobilnego.

     Przedszkole nr 331 „U Słonia Szczęściarza” nie oferuje osobnych aplikacji mobilnych.

      

     Deklarację sporządzono 24.01.2020r. na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

      

      

     Zapewnienie dostępności cyfrowej

     Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej i podstron Przedszkola nr 331 „U Słonia Szczęściarza”.

     Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie go itp.

     Informacje zwrotne i dane kontaktowe

     W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt:
     p331@edu.um.warszawa.pl
     tel.  22 610 52 12

     Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

     Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o który element strony internetowej chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji.

     Przedszkole nr 331 „U Słonia Szczęściarza” dołoży wszelkich starań, aby zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, Przedszkole nr 331 „U Słonia Szczęściarza” może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy Przedszkole nr 331 „U Słonia Szczęściarza” odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej.

     Informacja o dostępności architektonicznej siedziby podmiotu publicznego dla osób niepełnosprawnych

     Do budynku prowadzi 1 wejście do którego prowadzą schody. Istnieje możliwość skorzystania z podjazdu dla wózków od strony ogrodu przedszkolnego.

      

     Oświadczenie sporządzono dnia: 26.01.2020r.
     Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

      

   • EduPage

    Aby dowiedzieć się, w jaki sposób strony EduPage spełniają wymogi RODO, odwiedź stronę poniżej: edupage.org/gdpr
     

    Polityka prywatności

    Ochrona danych osobowych na stronach EduPage traktowana jest bardzo poważnie. Odwiedź stronę poniżej, aby dowiedzieć się w jaki sposób chronione są Twoje dane osobowe: Polityka prywatności