• Przedszkolny Program Edukacji Kulturalnej

     • Edukacja kulturalna

     • oznacza edukację do uczestnictwa w kulturze. Uczestnictwo w kulturze oznacza partycypację w artystycznej i kulturalnej działalności społeczeństwa. Kultura oznacza sztukę, jej wytwory i struktury jej przekazu: malarstwo, teatr, taniec, film, muzykę, literaturę, a także sztukę użytkową, np. architekturę, itd. Dzięki edukacji kulturalnej zdobywamy wiedzę o swoim kulturalnym dziedzictwie i przekazujemy tę wiedzę następnym pokoleniom. Naczelnym zadaniem edukacji kulturalnej w praktyce jest przede wszystkim realizowanie współpracy pomiędzy instytucjami kultury a przedszkolem. Dzięki temu wpływa ona na działania w przedszkolu i poza nim.


       


      .

   • Diagnoza

    Przedszkole nr 331 w Warszawie stawia sobie za zadanie podniesienie rangi edukacji kulturalnej w wychowaniu oraz kształceniu dzieci poprzez uczestnictwo w życiu kulturalnym, organizowanie zajęć artystycznych, a także zajęć dodatkowych rozwijających zainteresowania i umiejętności dzieci. Program Edukacji Kulturalnej jest zgodny z podstawą programową wychowania przedszkolnego ze szczególnym uwzględnieniem poznawczego obszaru rozwoju dziecka w zakresie aktywności plastycznej, muzycznej (tanecznej, wokalnej, gry na instrumentach) i teatralnej.
    W każdej z tych dziedzin dziecko może być zarówno odbiorcą sztuki, jak i jej twórcą.

     

    Cele główne programu:

    Kształtowanie i rozwijanie postaw prokulturowych

    ▪ Podnoszenie kompetencji kulturowych dzieci

    ▪ Przygotowanie dzieci do aktywnego uczestnictwa w kulturze

    ▪ Stworzenie warunków do rozwijania aktywności twórczej dzieci

    ▪ Wzmacnianie tożsamości warszawskiej

     

    Cele szczegółowe programu:

    ▪ Przygotowanie dzieci do aktywnego uczestnictwa w kulturze oraz opracowanie nowoczesnych metod edukacji kulturalnej

    ▪ Wychowanie przez sztukę, kultywowanie tradycji

    ▪ Rozbudzanie wrażliwości artystycznej

    ▪ Promocja i rozwój talentów, sukcesy wychowanków

    ▪ Rozwój zainteresowań, poszerzanie wiedzy i umiejętności

    ▪ Kreowanie i zaspokajanie potrzeb kulturalnych

    ▪ Poznawanie kultury własnego narodu i innych

    ▪ Integracja uczestników zajęć, integracja środowiska

     

    Główne zadania i metody realizacji:

    ▪ Kształcenie w obszarze kulturowym i artystycznym

    ▪ Organizacja i udział w wydarzeniach przedszkolnych i międzyprzedszkolnych

    ▪ Realizacja projektów z zakresu edukacji kulturalnej

    ▪ Odwoływanie się do kalendarium dzielnicowego

    ▪ Udział w przedsięwzięciach na szczeblu dzielnicowym, miejskim, wojewódzkim, ogólnopolskimim

    ▪ Udział w sieci współpracy przedszkoli, szkół, instytucji kultury, placówek wychowania pozaszkolnego i organizacji pozarządowych

    ▪ Doskonalenie kadry nauczycielskiej w tym Koordynatora Edukacji Kulturalnej w Przedszkolu

     

    Szczegółowe zadania programu:

    • Organizowanie wyjść do Muzeów (Muzeum Etnograficzne, Muzeum Warszawskiej Pragi itp.)

    • Organizowanie lekcji muzealnych w przedszkolu (Muzeum Historii Polski)

    • Prowadzenie zajęć rozwijających zdolności

    • Współpraca z Biblioteką dla Dzieci i Młodzieży

    • Prowadzenie Biblioteczki dla dzieci i rodziców

    • Prowadzenie biblioteczek grupowych

    • Prowadzenie  „Dnia z książką”

    • Projekt „Cała Polska czyta dzieciom”

    • Współpraca z księgarnią „Między wierszami”- Organizowanie „Spotkań z książką”

    • Organizowanie wyjść do teatrów

    • Organizowanie cyklicznych przedstawień teatralnych i koncertów na terenie przedszkola

    • Współpraca z Uniwersytetem Muzycznym i Szkołą Muzyczną

    • Organizowanie wydarzeń przedszkolnych: Dnia Życzliwości, Pasowania na Przedszkolaka, spotkań świątecznych, pikniku rodzinnego, zakończenia roku

    • Udział w konkursach o zasięgu dzielnicowym, warszawskim, krajowym

    • Udział w projekcie kulturalnym organizowanym przez Stowarzyszenie „Szansa”

    • Udział w Dniu Sąsiada

    • Współpraca z Domem Opieki Społecznej

    • Upowszechnianie informacji o wydarzeniach kulturalnych

    • Doskonalenie kadry w zakresie edukacji muzycznej

     

    Odbiorcy

    Odbiorcami Przedszkolnego Programu Edukacji Kulturalnej w Przedszkolu są dzieci w wieku 3 - 6 lat oraz rodzice naszych wychowanków. Program wspomaga rodzinę i przedszkole w rozwijaniu zainteresowań i uzdolnień artystycznych dzieci.

     

    Realizatorzy

    Osobami odpowiedzialnymi za realizację Programu Edukacji Kulturalnej są nauczyciele, dyrektor przedszkola oraz wicedyrektor.

     

    Spodziewane efekty:

    ▪ Współpraca przedszkola z organizacjami i instytucjami kultury w dziedzinie edukacji kulturalnej dzieci

    ▪ Zwiększona aktywność artystyczna i społeczna dzieci

    ▪ Zwiększenie i zróżnicowanie ofert w obszarze edukacji kulturalnej

    ▪ Podniesienie jakości programów edukacji kulturalnej i popularyzacja dobrych praktyk w tej dziedzinie

    ▪ Skuteczny system gromadzenia i upowszechniania informacji o programach edukacji kulturalnej

     

    Ewaluacja

    Program Edukacji Kulturalnej będzie na bieżąco podlegał systemowi monitorowania. Poziom osiąganych przez dzieci umiejętności badany będzie przez nauczycielki poszczególnych grup, poprzez bieżące obserwacje w czasie zajęć, wycieczek, zabaw, analizę wytworów dziecięcych. Do przeprowadzenia ewaluacji posłużą również:

    ▪ udział dzieci w konkursach z edukacji kulturalnej

    ▪ osiągnięcia i sukcesy wychowanków

    ▪ zapis w dokumentacji przedszkola (dzienniki zajęć, karty wycieczek).