• Program Rodzina- Wspólna Sprawa

    • Założenia programu

    • Program „Rodzina – wspólna sprawa” to propozycja kompleksowych i skoordynowanych działań, mających na celu zapewnienie rodzinie dziecka wszechstronnego wsparcia w zakresie jego przechodzenia przez kolejne etapy edukacji i pokonywania potencjalnych trudności wychowawczych lub rozwojowych oraz stwarzania adekwatnych warunków rozwoju dla dzieci uzdolnionych. 
    • Działania

     1. Placówka we współpracy z rodzicami opracowuje diagnozę dziecka i zapewnia ciągłość w przekazywaniu informacji do kolejnej placówki.
     2. Placówka organizuje różne formy i działania wspierające dziecko.
     3. Placówka współpracuje z instytucjami i osobami pracującymi na rzecz dzieci i rodzin.
     4. W placówce stosuje się opracowany „Program wspierania dziecka i rodziny”